Bế tắc của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Nếu nền kinh tế dựa vào nguồn lực từ sản xuất công nghiệp, thì đấy nền kinh tế có nền tảng vững chắc. Nhìn lại nền kinh tế Nhật Bản và Hàn Quốc họ dựa vào cái gì? Nền kinh…