“Tổng Bạc” và sự nguy hiểm của trường phái ‘Đức Trị’